169. مکان‌‌‌یابی سیستم‌های سلول ماند بیولوژیکی در مدیریت رواناب‌‌های شهری با استفاده از منطق فازی و تحلیل سلسله‌مراتبی مورد شناسی: منطقة یک شهرداری تهران

مهدیه سعادت فومنی؛ دکتر بهرام ملک‌محمدی؛ دکتر اسماعیل صالحی

دوره 7، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 39-56