4. شناسایی و طراحی یک الگوی بهینۀ مکانیابی با تأکید بر تلفیق روش‎های داده‌‌مبنا و دانش‎مبنا در سطح تصمیم‎گیری با GIS )با تأکید بر پهنه‎بندی اقتصادی شهر تهران(

غدیر عشورنژاد؛ دکتر علی درویشی بلورانی؛ دکتر نجمه نیسانی سامانی؛ محسن جعفری؛ رضا آقاطاهر؛ محمد فلاح ززولی

دوره 6، شماره 18، بهار 1395، صفحه 97-118

10.22111/gaij.2016.2371

6. تحلیلی بر آسیب‌پذیری ناشی از زلزله با تأکید بر ارائه‌ی الگوی بهینه ی مکان‌یابی کاربری‌های ویژه ( بهداشتی- درمانی و آموزشی) مورد شناسی: بافت فرسوده شهر تبریز

دکتر عیسی ابراهیم‌زاده؛ شمس‌اله کاظمی‌زاد؛ حکیمه قنبری

دوره 2، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 1-16

10.22111/gaij.2012.872