نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/gaij.2014.1547

چکیده

رهیافت مشارکتی و توجه به مردم به عنوان بهره برداران نهایی از نتایج طرح ها و برنامه ریزی های شهری، مقوله ای است که از دهه 1970 م. به بعد مورد توجه صاحب نظران حوزه برنامه ریزی شهری قرار گرفت. با این وجود از موضوعات مهمی که در این دوران به آن توجه گردید ولی بعدها به دست فراموشی سپرده شد؛ مقوله سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی که در احزاب، انجمن ها و سازمان های مردمی و در نهایت، جامعه مدنی مفهوم پیدا می‌کند، از فاکتورهای اصلی و تأثیرگذار در امور برنامه ریزی بخصوص برنامه ریزی شهری است. ضرورت و اهمیت این مهم باعث شد تا در این پژوهش به سنجش میزان مشارکت شهروندی؛ بعنوان یکی از ابعاد مهم سرمایه اجتماعی بپردازیم. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و از ابزار پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است. با توجه به تعداد نمونه موردنیاز که بر اساس فرمول کوکران 320 عدد تعیین گردید، پرسشنامه ها در منطقه سه شهری زاهدان توزیع و پس از تکمیل و تلفیق با یافته های اسنادی، با استفاده از نرم افزار آماری Spss18مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل‌های کمی و کیفی این پژوهش حاکی از آن است که شهروندان منطقه سه کلانشهر زاهدان از نظر میزان مشارکت در امور شهر در وضعیت خوب و بالاتر از حد متوسط قرار دارند. بنابراین، مسئولین اجرایی و مدیریتی شهر می‌توانند از این پتانسیل و استعدادی که در بین شهروندان نهفته است، نهایت استفاده را برده و با برنامه ریزی‌های منسجم و منظم این توانایی‌های بالقوه را به مرحله فعلیت رسانده و بمنظور ارتقا کیفیت کاردکرهای شهری و زندگی شهروندان از آن بیش از گذشته بهره گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation social capital with an emphasis on citizen participation Case Study: Zone3 of Zahedan Metropolis

چکیده [English]

Participatory approach and attention to people as users of final result of operation of urban design and planning, is the issue that tented after 1970s by Professors of urban design & urban planning . The field of urban planning was later considered by experts. However, major issues were noted during this period, but later it was forgotten; concept of social capital. Social capital in political parties, associations and grassroots organizations and the civil society, it makes sense, especially the major factors affecting the planning of urban planning. This led to the necessity and importance of this study is to assess the level of citizen participation, social capital is an important aspect of the deal. The research method was descriptive - analytical and questionnaires have been used to gather the required information. The required sample size was determined based on the number 320 Cochran formula, The questionnaires were distributed in the Zone3 of Zahedan after completing and integrating the findings of documents, analyzed using statistical software was Spss18. Qualitative and quantitative analysis of the results of this study suggest ‌ it is citizen participation in the city of Zahedan metropolitan Zone 3 in good condition and are well above average. Thus, the executive and administrative authority in any of the potential that lies in between the citizens, With the advantage of being consistent and orderly planning process has actualized the potential to improve quality of life for city residents ever take advantage of it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • civic participation
  • civil society
  • Good governance
  • Zone3 city of Zahedan