پیش‌‌بینی ترافیک تولیدی از کاربری‌‌های شهری مورد شناسی: شهر نیشابور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، ایران، تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، ایران، تهران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، تعیین سهم عوامل مختلف در پیش‌‌بینی میزان تولید ترافیک از کاربری‌‌های شهری در بخش مرکزی شهر نیشابور است. به این منظور، از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی در قالب همبستگی از نوع پیش‌‌بین استفاده شده‌‌است. برای گردآوری داده‌‌های مورد‌نیاز از پرسشنامۀ محقق‌ساخته بهره‌برداری شده‌است. برای تأثیر تغییرات مربوط به هر‌یک از کاربری‌‌های شهری، ابتدا نظر متخصصان و مدیران مرتبط با امر ترافیک پرسیده شد و برای مقایسۀ این نتایج، نسبت‌به گردآوری داده‌‌های میدانی نیز اقدام شد. نمونۀ مورد‌نظر در بخش نظر‌سنجی از افراد بر‌اساس جدول مورگان 60 نفر تعیین شد که این افراد به دو گروه مساوی 30 نفری برای افراد شاغل در بدنة مدیریت شهری و سایر افراد تقسیم شدند. داده‌‌های گردآوری‌شده از این طریق با استفاده از نرم‌افزارهای مختلف به‌خصوص SPSS و مدل‌‌های آمار توصیفی و استنباطی از‌جمله خی‌دو و تحلیل رگرسیون چند‌متغیّره، تجزیه‌و‌تحلیل شد. نتایج نشان داد که از بین تمام عوامل مورد بررسی (تعداد شاغلان در هر کاربری، محل استقرار، میزان تراکم و نوع عملکرد)، تنها تعداد شاغلان در هر کاربری (تعداد مدیران و کارمندان دائمی و موقت در‌برابر سایر مؤلفه‌‌های هر کاربری و یا عملکرد) می‌‌تواند میزان تولید ترافیک هر کاربری (عملکرد شهری) را به‌طورِ معناداری پیش بینی کند (000/0=P)؛ اما افزودن هر‌یک از متغیّرهای محل استقرار، میزان تراکم و نوع عملکرد به متغیّر تعداد شاغلان، نمی‌‌تواند قدرت پیش‌‌بینی تولید ترافیک را به‌طورِ معناداری افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Dr.rostam Saberifar 1
  • Ahmad Khaderiyan 2
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -