نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر در بهبود مشارکت سیاسی از دیدگاه روستاییان شهرستان اردبیل است. در مرحلۀ نخست، عوامل مؤثر در بهبود مشارکت سیاسی در محدودۀ مورد مطالعه، از دیدگاه نخبگان محلی با استفاده از مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته مورد شناسایی قرار گرفت. برای نیل به این مقصود، با 35 نفر از ساکنان منطقۀ مورد‌ مطالعه که دارای تحصیلات دانشگاهی با حداقل مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم بودند، مصاحبه‌های جداگانه‌ای به‌عمل آمد. در مرحلۀ دوم تحقیق، برای شناخت و تحلیل دیدگاه اجتماعات روستایی و میزان توافق نظری آن‌ها با نتایج مرحلۀ نخست، 38 علت شناسایی‌شده مبنای طراحی پرسش‌نامه به روش لیکرت‌ قرار گرفت. گفتنی است جامعۀ آماری مورد مطالعه در این پژوهش، شامل کل روستاییان بالای 15 سال ساکن در مناطق روستایی شهرستان اردبیل است (85053.N=) که از این میان تعداد 383 نفر با استفاده از فرمول کوکران و با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. روایی صوری پرسش‌نامه توسط پانل متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. مطالعۀ راهنما در منطقۀ مشابه جامعۀ آماری با تعداد30 پرسش‌نامه صورت گرفت و با داده‌های کسب‌شده و استفاده از فرمول ویژۀ کرونباخ آلفا در نرم‌افزار SPSS، پایایی بخش‌های مختلف پرسش‌نامۀ تحقیق 72/0 الی 84/0 به‌دست آمد. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از مدل تحلیل عاملی استفاده شد و نتایج این مدل نشان داد مهم‌ترین عوامل مؤثر در بهبود مشارکت سیاسی از دیدگاه روستاییان در منطقۀ مورد مطالعه شامل چهار مؤلفه (بهبود زیست‌سیاسی و یادگیری اجتماعی، بهبود زیست‌اجتماعی و شبکه‌سازی، شکوفایی اقتصادی و اعتمادسازی، بهبود زیست‌محیطی و تقویت انگیزش) است که مقدار واریانس و واریانس تجمعی تبیین‌شده توسط این شش عامل 54/58است و در‌نهایت‌ بر‌اساس نتایج تحقیق پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Dr.Vakil Heydari sareban

چکیده [English]

-