نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

2 استادیار رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده

کاربری صنعتیاز‌جملهکاربری‌هایاستراتژیکاستکهبعضاًبه‌دلیلِبی‌توجهیبهشرایطمکانی،به‌صورتِناموزونباکاربری‌‌هایغیرسازگارهمجوارشده‌‌اند. رعایت اصول پدافند غیرعامل در مکان‌یابی این فعالیت‌‌ها به‌لحاظِ تأثیر مستقیم آن در آسایش و امنیت خانوارها در زمان بحران از حساسیت زیادی برخوردار است.هدف اصلی این تحقیق ارزیابی الزامات پدافند غیرعامل در همجواری صنایع در کلان‌شهر اهواز است. این تحقیق ازنظرِ هدف کاربردی و ازنظرِ ماهیت توصیفی-تحلیلی است. داده‌‌های نظری پژوهش به روش کتابخانه‌‌ای و طرح‌‌های تحقیقاتی، آمارنامه‌‌ها، کتب موجود و مقالات و طرح‌‌های شهری جمع‌‌آوری شد. همچنین اطلاعات میدانی به روش مشاهده گردآوری شد.به‌منظورِ تجزیه‌و‌تحلیل داده‌‌ها، ابتدا با بهره‌‌گیری از آراء خبرگان از مدل چند‌متغیّره (FAHP) برای وزن‌‌بخشی به شاخص‌‌ها استفاده می‌‌شود، سپس اصول و معیارهای همجوار مدنظر استخراج و شناسایی می‌‌شودو با استفاده از نرم‌‌افزار GISابزار Euclidean Distance از‌مجموع ابزارهای Distance نقشه‌‌‌‌های همجواری طراحی خواهند شد. پسازارزش‌‌گذاریو تعیینوزن‌‌‌ها،نتایجبه‌دست‌آمده رادرمحیطسیستماطلاعاتجغرافیاییباگزینۀRaster Calculatorدرلایه‌‌هاتأثیردادهوبا اعمالگزینۀOverlay با استفاده از ابزار Fuzzy overly با گامای 9/0 از‌مجموع ابزارهای  Spatial Analyst Toolsنقشه‌‌های لایه‌‌هایموردنظرتلفیقوتحلیل مکانی انجام خواهند شد. تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد که در پهنه‌‌‌های خیلی‌کم و کم در‌مجموع 73/51 درصد از کاربری‌‌ها قرار دارد و در پهنه‌‌های متوسط تا خیلی‌زیاد در‌مجموع 27/48 درصد تعیین شده است. نتایج نشان داد که بخش عمده‌‌ای از کلان‌شهر اهواز در‌مجموع 13801 کاربری از‌لحاظِ همجواری با صنایع سنگین و نیمه‌سنگین آسیب‌‌پذیر بوده و در شعاع تخریب این صنایع قرار گرفته‌‌‌‌‌اند. ناامن‌‌ترین منطقه صرف‌نظر از کاربری مسکونی، منطقۀ 7 است که 10 کاربری حیاتی، 24 کاربری حساس و 13 کاربری مهم آن آسیب‌‌‌پذیر بوده و به‌عبارتی در شعاع تخریب صنایع موجود قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Dr.Saeid Amanpoor 1
  • Dr.Mostafa Mohamadi dehcheshmeh 2
  • Alireza Parviziyan 3

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -