نویسندگان

1 استاد جغرافیا، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

اصولاً اقتصاد سبز جایگزین مفهوم توسعه پایدار نیست، بلکه یک عنصر جدایی‌ناپذیر از سیاست‌های اقتصادی در مسیر پایداری است و می­توان گفت پیش‌زمینه لازم برای دستیابی به پایداری است؛ زیرا دربرگیرنده سه فاکتور اصلی پیشرفت یعنی توسعه اقتصادی، اجتماعی و محیطی است. از این منظر پژوهش حاضر در راستای ارزیابی پایداری منطقه­ای استان آذربایجان غربی با رویکرد اقتصاد سبز و بهره­گیری از شاخص­های این رویکرد جدید در پایداری منطقه­ای انجام‌گرفته است. با توجه به مؤلفه‌های موردبررسی، این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش‌شناسی توصیفی- تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری برای انجام تحقیق، مسئولان، خُبرگان و کارشناسان مرتبط با موضوع در استان آذربایجان غربی بوده­اند. بدین منظور در سطح استان و برای هر شهرستان (17 شهرستان) 25 پرسشنامه و درمجموع 425 پرسشنامه توسط کارشناسان مربوطه تکمیل گردید. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از مدل‌های رادار و بارومتر پایداری اسکات آلن و همچنین آزمون­های ضریب همبستگی چندگانه، آنوا و بتا در محیط نرم‌افزار Spss استفاده‌شده است. نتایج حاصل از مدل بارومتر پایداری نشان­دهنده وضعیت پایداری متوسط استان می‌باشد. درعین‌حال آزمون رگرسیون چند متغیره رابطۀ شاخص­های اقتصاد سبز در تحقق پایداری را تأیید می­کند؛ همچنین ضریب تبیین بیانگر این مهم است که 81 درصد تغییرات متغیر وابسته توسط معیارهای مستقل تبیین می­گردد؛ بنابراین در صورت بالا رفتن میانگین هر یک از شاخص­های اقتصاد سبز در منطقه، نقش و تأثیر آن­ها در تحقق پایداری افزایش می­یابد. بطوریکه از میان شاخص­های بررسی‌شده، شاخص سلامت­محیطی و مخاطرات با مقدار بتای 637/0 بیشترین نقش و قدرت تبیین را در پیش­بینی تحقق پایداری در محدودۀ موردمطالعه داشته و شاخص خدمات­محیطی و رفاه با مقدار بتای 001/0 کمترین نقش و قدرت تأثیرگذاری را در تحقق پایداری استان آذربایجان غربی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing regional sustainability by the green economy approach Case Study; Cities of West Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • Dr.Issa Ibrahimzadeh 1
  • Diman Kashefi doost 2

چکیده [English]

Generally, the green economy does not replace the concept of sustainable development, but is an integral element of economic policies in the path to sustainability, and it can be said that the background to sustainability is because it encompasses three main factors of progress, namely economic, social and environmental development. From this perspective, the present study was conducted to assess the regional sustainability of West Azerbaijan province with the green economy approach and to use the indicators of this new approach in regional sustainability. Regarding the studied components, this research is applied in terms of applied and descriptive-analytical methodology. The statistical population of the study was officials, experts and related experts in West Azerbaijan province. For this purpose, in the province and for each city (17 cities), 25 questionnaires were completed and 425 questionnaires were completed by the relevant experts. For analyzing information, Scott Allen stability radar and barometer models, as well as multiple correlation coefficient, ANOVA and beta tests have been used in SPSS software environment. The results of the stability barometer model indicate the average stability of the province. Meanwhile, the multivariate regression test shows that there is a very high correlation between green economy indicators (independent variable) and the realization of regional sustainability (dependent variable), so the value of this coefficient confirms the relationship between green economy indicators in the realization of sustainability The explanatory factor. Therefore, if the average of each of the indicators of the green economy in the region increases, their role and their impact on the realization of sustainability will increase. Among the surveyed indices, the environmental health index and hazards with the beta value of 0.637 had the most role and explanatory power in predicting the realization of sustainability in the study area and the index of environmental services and welfare with the lowest beta value of 0.001 and Has an influential power in realizing the stability of West Azerbaijan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Sustainability
  • Green Economy
  • Environmental Health
  • West Azerbaijan Province