نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه گلستان، گرگان

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌‌‌ریزی‌‌ شهری دانشگاه گلستان، گرگان

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی فرایند ارزیابی توان اکولوژیک شهر گرگان به‌منظور تعیین نقاط بالقوۀ توسعۀ شهری است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است؛ بدین‌صورت که به‌منظور دستیابی به هدف تحقیق، ابتدا اطلاعات مورد‌نیاز منطقه با استفاده از منابع اطلاعاتی موجود و کار میدانی و مصاحبه با متخصصان مربوط جمع‌آوری شده و در ادامه با کاربرد رویکرد ارزیابی چند‌معیاره و به‌طور مشخص استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی که یکی از معروف‌ترین فنون تصمیم‌‌‌گیری چند‌منظوره برای موقعیت‌‌های پیچیده‌‌ای که سنجه‌‌های چندگانه و متضادی دارند، در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی به ارزشیابی، تجزیه‌وتحلیل، جمع‌‌بندی و تلفیق لایه‌‌های اطلاعاتی پرداخته شده است. براساس نتایج به‌دست‌آمده، تمام منطقۀ مورد مطالعه از‌نظر معیار ارتفاع و بخش اعظم محدودۀ مورد مطالعه ازلحاظ معیارهای شیب، کاربری زمین، راه‌‌های ارتباطی و بارش درجهت تعیین نقاط بهینۀ توسعۀ شهری مناسب و معیار‌‌های جهت شیب، خاک، زمین‌‌شناسی، گسل، فاصله از رودخانه در محدودۀ مورد مطالعه درجهت توسعۀ شهر دارای محدودیت می‌باشند. درنهایت 73/11 درصد از این محدوده دارای قابلیت بسیار مناسب و 91/21 درصد دارای توان مناسب و 03/27 درصد دارای توان متوسطی برای توسعۀ شهر است. از سوی دیگر 07/26 درصد از این محدوده دارای توان نامناسب و 26/13 درصد دارای محدودیت بسیار زیاد برای توسعۀ شهر است. درمجموع، شهر گرگان در محدودۀ مورد مطالعه، بیشتر دارای توان متوسطی درجهت توسعۀ شهری است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • dr.saleh arkhi 1
  • dr.ali akbar najafi kani 1
  • tahereh babaeian 2

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -