نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

در عصر حاضر اصلی‌ترین عامل بحران‌های جوامع بشری، ریشه در نابرابری‌های اجتماعی و فقدان عدالت اجتماعی دارد. در این ارتباط، هدف از نگارش این مقاله، مطالعه و تحلیل عوامل بهبودِ احساس عدالت اجتماعی روستاییان شهرستان اردبیل است. این تحقیق از‌نظر هدف، توسعه‌ای و ازلحاظ ماهیت، توصیفی و پیمایشی و نیز از نوع تحلیلی است. جامعة آماری موردِ مطالعه در این پژوهش، شامل کل روستاییانی است که در مناطق روستایی شهرستان اردبیل بالای 15 سال سکونت دارند (85053N=)، که از این میان تعداد 383 نفر با استفاده از فرمول کوکران به‌‌عنوان نمونة آماری انتخاب شده‌اند. در این پژوهش روش گرد‌آوری داده‌ها برای پاسخ‌گویی به سؤالات تحقیق، به دو صورت اسنادی (داده‌های ثانویه) و پیمایشی (داده‌های اولیه) و ابزار موردِ استفاده در روش پیمایشی پرسش‌نامه و مصاحبه بوده است. روایی صوری پرسش‌نامه توسط پانل متخصصان موردِ تأیید قرار گرفته است. مطالعة راهنما در منطقة مشابه جامعة آماری با تعداد 30 پرسش‌نامه صورت گرفت و با داده‌های کسب‌شده و استفاده از فرمول ویژة آلفای کرونباخ در نرم‌افزار SPSS، پایایی بخش‌های مختلف پرسش‌نامۀ تحقیق73/0 الی 80/0 به‌دست آمد. در‌نهایت، برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از مدل تحلیل عاملی استفاده شد و نتایج این مدل نشان داد، مهم‌ترین عوامل بهبود احساس عدالت اجتماعی از دیدگاه روستاییان در منطقة موردِ مطالعه، شامل هفت مؤلفه (بازتوزیع درآمد و تقویت نظام حمایتی، سهولت دسترسی به منابع و امکانات و حمایت روان‌شناختی روستاییان، توسعۀ اجتماعی و عدالت فضایی و تقویت زیرساخت‌ها) است که مقدار واریانس و واریانس تجمعی تبیین‌شده به‌وسیلة این چهار عامل، 72/73 می‌باشد و درنهایت، براساس نتایج تحقیق پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • dr.vakil heydari sareban

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -