نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی، کارشناسی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

شهرها به‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان کانون‌‌‌‌‌‌‌‌های تمرکز فعالیت و زندگی انسان‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای اینکه بتوانند پایداری خود را تنظیم کنند، چاره‌‌‌‌‌‌‌‌ای جز پذیرش ساختار و کارکردی متأثر از سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌های طبیعی ندارند. در این میان فضاهای سبز شهری به‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان جزء ضروری شهرها، در رشد و توسعۀ آن‌‌‌‌‌‌‌‌ها نقش اساسی دارند که کمبود آن‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند اختلالات جدی در حیات شهرها به‌‌وجود آورد. هدف تحقیق حاضر، مکان‌‌یابی پارک‌‌‌‌‌‌‌‌های محله‌‌‌‌‌‌‌‌ای با رویکرد توسعۀ پایدار در منطقۀ سه شهر کرمان است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ روش، توصیفی- تحلیلی است. به‌‌منظور انجام تحقیق، ﻻﯾﻪ‌‌‌‌‌‌‌‌های ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ مکان‌‌یابی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش فاصله‌‌‌‌‌‌‌‌یابی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﭙﺲ با استفاده از تحلیل سلسله‌‌مراتبی به لایه‌‌‌‌‌‌‌‌ها وزن داده شد. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ با استفاده از دستور کلاس‌‌‌‌‌‌‌‌بندی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی، ﻫﺮ ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﻼس ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن وزن‌‌دﻫﯽ ﺷﺪ و نقشۀ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺗﻬﯿﻪ شد. ﺳﭙﺲ ﺑﺮای به‌‌‌‌دﺳﺖ‌‌آوردن نقشۀ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن‌‌‌‌‌‌‌‌دﻫﻨﺪۀ مکان مناسب برای ایجاد پارک‌‌‌‌‌‌‌‌های محله‌‌‌‌‌‌‌‌ای است، وزن‌‌‌‌‌‌‌‌ها ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و اﺛﺮﮔﺬاری ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻻﯾﻪ‌‌‌‌‌‌‌‌ﻫﺎ اﻋﻤﺎل شد. در‌‌نهایت ﺑﺎ همپوشانی ﻻﯾﻪ‌‌‌‌‌‌‌‌ﻫﺎی وزن‌‌دﻫﯽ‌‌ﺷﺪه با استفاده از دستور پوشش فازی، نقشۀ نهایی ایجاد شد. نتایج حاصل از اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌بندی شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که زمین‌‌‌‌‌‌‌‌های بایر با وزن نسبی 474/0 و فاصله از مراکز مسکونی با وزن نسبی 129/0 بیشترین اولویت را در مکان‌‌‌‌‌‌‌‌یابی پارک محله‌‌‌‌‌‌‌‌ای دارند. همچنین با توجه به استاندارد‌‌‌‌‌‌‌‌ها و سرانه‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود، بهترین مکان‌‌‌‌‌‌‌‌ مناسب برای ایجاد پارک‌‌‌‌‌‌‌‌های محله‌‌‌‌‌‌‌‌ای، مربوط به قسمت‌‌‌‌‌‌‌‌های شمال، شمال‌‌‌‌‌‌‌‌شرقی و مرکز منطقۀ سه شهر کرمان است. بر این اساس بایستی مکان‌‌یابی پارک‌‌‌‌‌‌‌‌های محله‌‌‌‌‌‌‌‌ای در منطقۀ 3 شهری کرمان با رعایت اصول صحیح مکان‌‌‌‌‌‌‌‌یابی برای رسیدن به توسعۀ پایدار مورد توجه جدی برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزان شهری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • dr.mohammad rahimi 1
  • fatemeh madadi zadeh 2

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -