بررسی ‌مؤلفه‌های فردی رضایت‌مندی سکونتی در پروژه‌‌‌های مسکن اقشار کم‌درآمد (مورد شناسی: مسکن مهر قُرقی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای برنامه‌ریزی شهری، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

2 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکدۀ هنر دانشگاه تربیت‌مدرس

3 استادیار پژوهش جهاد دانشگاهی تهران و عضو گروه پژوهشی برنامه‌ریزی شهری

چکیده

مسکنبه‌منزلۀنیازانسان،مقوله‌ای پیچیدهمعرفی می‌شودوابعادمتنوعی دارد؛ ولیامروزه امکانات محدود دولت و افزایش سریع تقاضای مسکن، اجازۀ تأمین مسکن برای تمامی افراد جامعه را نمی‌دهد؛ازاین‌رو، چارچوب هدف‌‌های توسعۀ ملی ‌‌به‌ویژه هدف‌‌های اولویت‌دار اقتصادی و اجتماعی، سهم مسکن گروه‌‌های کم‌درآمد را مشخص می‌سازد. بزرگ‌ترین طرح دولتی برای تأمین مسکن، «مسکن مهر» است که باتوجه بر نقش تعیین‌کنندۀ قیمت زمین در قیمت مسکن و اقدام برای حذف این متغیّر، کنترل قیمت مسکن از این طریق و تسهیل دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به مسکن مناسب را ملاک‌نظر قرار داده، ولی مجموعه‌ای از مسائل اصلی را نادیده گرفته است؛ بنابراین هدف اصلی این مقاله تعیین متغیّرهای فردی بر رضایت‌مندی سکونتی، بر پروژه‌های مسکن مهر در محدودۀ منفصل قُرقی ‌‌است. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، مطالعات اسنادی و میدانی ازطریق تکمیل پرسشنامه و انجام مصاحبه ‌‌است. همچنین به‌منظور تجزیه و تحلیل، از روش تحلیل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که مسکن مهر قُرقی، علی‌رغم زمان و هزینۀ صرف‌شده، هنوز به مرحلۀ واگذاری در برخی فازهای اجرایی نرسیده و دارای مشکلات متعددی ‌‌است که این امر بر میزان رضایت مخاطبان بسیار تأثیرگذار بوده است. همچنین نتایج به‌دست‌آمده از بررسی متغیّرهای رضایت‌مندی سکونتی نشان می‌دهد که متغیّر جنسیت تأثیر بیشتری بر رضایت‌مندی سکونتی را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

--

نویسندگان [English]

  • dr.shiva ajiliyan momtaz 1
  • dr.mojtaba rafieyan 2
  • dr.aref agha safari 3
چکیده [English]

--

کلیدواژه‌ها [English]

  • --