نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران

4 استادیار گروه مدیریت دولتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران

چکیده

فناوری مدرن در سازمان‌های گردشگری، تعدادی از مشاغل و تخصص‌ها را حذف و تعدادی از مشاغل و تخصص‌های جدید را به‌وجود آورده‌است. این در حالی است که ساختار سازمان‌های ارائه‌دهندۀ خدمات گردشگری در استان خراسان جنوبی همچنان شکل سنّتی خود را حفظ کرده‌است و نیاز به شناسایی عوامل عملکرد هوشمندانه در گردشگری و تغییر ساختار سازمان‌های ارائه‌دهندۀ این خدمات احساس می‌شود. پژوهش حاضر درصدد شناسایی عوامل هوشمندی در صنعت گردشگری خراسان جنوبی است. جامعۀ آماری پژوهش شامل همۀ کارشناسان شاغل در سازمان‌های گردشگری استان خراسان جنوبی است (هتل‌های سه‌ستاره، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری). برای تعیین نمونۀ آماری پژوهش از روش سرشماری استفاده شد که جمعاً 356 نفر مورد توزیع پرسشنامه قرار گرفتند. پرسشنامۀ مورداستفاده در پژوهش، محقق‌ساخت است که برای طراحی آن از تکنیک دلفی استفاده‌ شده‌است. روایی و پایایی پرسشنامه به روش سازه- واگرا بررسی شد و در ادامه با استفاده از رویکرد حداقل مجذورات جزئی، روابط متغیّرها و مدل اصلی پژوهش بررسی شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است ‌که خدمات الکترونیک (غیرحضوری) برای گردشگران، کارکنان آموزش‌دیده و مسلط به زبان خارجه، خدمات و محصولات مکمل در کنار محصول اصلی سازمان، ارائۀ تجربۀ سفر هوشمند، آزاداندیشی و نوآوری کارکنان گردشگری و سرانجام استفاده از روش‌های نوین بازاریابی گردشگری، ازجمله مهم‌ترین عوامل هوشمندی در سازمان‌های گردشگری هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • amir ghorbani 1
  • dr.abolfazl danaei 2
  • dr.seyyed mohammad zargar 3
  • dr.hadi hematiyan 4

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -