نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف این مقاله، مطالعه و تحلیل عوامل بهبود مسئولیت‌پذیری اجتماعی جوانان روستایی شهرستان اردبیل است. پژوهش پیشِ‌رو با توجه به هدف، از نوع کاربردی و از‌نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است. جامعۀ آماری مورد مطالعه در این پژوهش، شامل کل جوانان روستایی شهرستان اردبیل است (49297N=) که از این میان تعداد 382 نفر با استفاده نمونه‌گیری تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. در این تحقیق، روش گرد‌آوری داده‌ها برای پاسخ‌گویی به سؤالات تحقیق، به دو صورت اسنادی (داده‌های ثانویه) و پیمایشی (داده‌های اولیه) و ابزار مورد استفاده در روش پیمایشی پرسش‌نامه و مصاحبه بوده‌است. روایی صوری پرسش‌نامه توسط پانل متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. مطالعۀ راهنما در منطقه مشابه جامعۀ آماری با تعداد 30 پرسش‌نامه صورت گرفت و با داده‌های کسب‌شده و استفاده از فرمول ویژۀ آلفای کرونباخ در نرم‌افزار SPSS، پایایی بخش‌های مختلف پرسش‌نامه تحقیق 81 /0 الی 89/0 به‌دست آمد. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از مدل تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج تکنیک تحلیل عاملی نشان داد، مهم‌ترین عوامل بهبود مسئولیت‌پذیری اجتماعی در منطقۀ مورد مطالعه، شامل چهار مؤلفۀ «تقویت روحیۀ شهروندی و بهبود کیفیت زندگی» (18/27)، «ترویج سبک هویتی هنجاری و توجه به مطالبات جوانان» (64/25)، «تکامل ساختاری رشد شخصیت و توانمندسازی روان‌شناختی» (27/24)، «تقویت هنجارهای اخلاقی و اقدام مداخله‌ای دولت» (91/22) است که مقدار واریانس و واریانس تجمعی تبیین‌شده توسط این چهار عامل 46/55 است. در‌نهایت با توجه به تحلیل نتایج، پیشنهادهای کاربردی ارائه شده‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • dr.vaki heydari sareban

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -