نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌‌ریزی شهری- دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

توسعۀ ‌‌خدمات شهری، یکی از مهم‌ترین محورهای تصمیم‌‌گیران برنامه‌‌ریزان ‌‌شهری است. در این میان توزیع فضایی، عادلانه و پایدار یکی از ساختارهای کلیدی برنامه‌‌ها و طرح‌‌ها برای همۀ انسان‌‌هاست. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها، توصیفی- تحلیلی است. جامعۀ آماری تحقیق مناطق چهارگانۀ شهر کرمان می‌‌باشند. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش، شاخص‌های بهداشتی و درمانی (کلینیک و بیمارستان‌‌های اصلی)، شاخص‌های فرهنگی-مذهبی (سینما و مسجد) و شاخص‌های تأسیسات و تجهیزات شهری (مراکز اصلی پست، ایستگاه‌‌های اصلی آتش‌نشانی و جایگاه‌های سوخت) در‌نظر گرفته شده‌اند که با استفاده از نرم‌‌افزار Geoda مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته‌‌اند و سپس با استفاد از مدل saw مناطق بر‌حسب برخورداری از خدمات، رتبه‌بندی شده‌‌اند. نتایج به‌دست‌آمده نشانگر این موضوع است که جز کاربری مذهبی، تأسیسات و تجهیزات شهری، توزیع بقیۀ خدمات در شهر کرمان در راستای عدالت فضایی نیست. همچنین طبق رتبه‌‌بندی که با مدل saw انجام شد، منطقۀ 3 در بین مناطق در برخورداری از خدماتِ مورد مطالعه، حائز رتبۀ نخست شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • behzad sheykh alipoor 1
  • dr.ali asghar abdollahi 2
  • dr. mohsen poor khosravani 2

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -