نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا و و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مشارکت اجتماعی با توجه به نقش‌پذیری و ایفای نقش ساکنان روستایی در برنامه‌‌‌‌های اقتصادی- اجتماعی به‌‌ویژه در طرح‌‌های عمرانی برای دستیابی به اهداف جمعی به‌‌ویژه در مناطق روستایی از اهمیت فوق‌العاده‌‌‌‌ای برخوردار است. در این میان، موانعی در ارزیابی مشارکت اجتماعی روستاییان در طرح‌‌‌‌های عمرانی وجود دارد؛ ازاین‌رو پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مهم‌‌‌‌ترین موانع مشارکت اجتماعی روستاییان در فعالیت‌‌‌‌های عمرانی روستایی در دهستان بناجوی شمالی شهرستان بناب است. تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش، روش نمونه‌‌‌‌گیری تصادفی بوده‌‌است و با فرمول کوکران 320 خانوار در سطح محدودۀ مورد مطالعه، به‌عنوان حجم نمونه تعیین شد. بخشی از داده‌‌‌‌ها براساس مطالعات میدانی (پرسشنامه) و مشاهده (شاخص‌‌‌‌های انتخابی و محقق‌ساخته) و بخشی دیگر با استفاده از مطالعات کتابخانه‌‌‌‌ای جمع‌آوری شده‌‌است. روایی پرسشنامه‌‌‌ها توسط متخصصان مورد بررسی قرار گرفته‌است. ضریب روایی پرسشنامه نیز برابر با 81/0 به‌دست آمده‌است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌‌‌‌ها از مدل ANPو نرم‌‌افزار Super Decisions،SPSSاستفاده شده‌‌است. نتایج آزمون Tتک‌‌نمونه‌‌‌‌ای نشان داد که از بین عوامل مختلف مؤثر مشارکت اجتماعی روستاییان در طرح‌‌‌‌های عمرانی، به‌‌ترتیب عامل اجتماعی (470/31)، آموزشی- ترویجی (269/29)، نهادهای دولتی (925/26)، اقتصادی (351/20)، نهادهای روستایی (721/18) و درنهایت عامل نهاد حقوقی- قانونی (231/14) به‌‌ترتیب در رتبه‌‌‌‌های یک تا شش قرار دارند. درنهایت با توجه به نتایج به‌‌دست‌‌آمده با تأکید بیشتر بر عوامل اجتماعی، استراتژی‌‌‌‌های رفع این موانع و راهکارهای پیاده‌‌‌‌سازی این استراتژی‌‌‌‌ها تدوین شده‌‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • marziyeh sadaat moosavi 1
  • ali izadi 2
  • dr.seyed amir mohammad alavi zadeh 3
  • dr.ali monazam esmaeil poor 3

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -