نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

زمین عنصر اساسی در شکل‌گیری توسعه و گسترش شهرها به‌شمار می‌رود و دسترسی عادلانه و استفادة بهینه از آن، یکی از مؤلفه‌های اساسی توسعة پایدار محسوب می‌شود. میزان سرعت و آهنگ رشد قیمت زمین با موقعیت جغرافیایی زمین رابطه دارد. هدف اصلی این پژوهش شناخت عوامل مؤثر بر قیمت زمین در شهر بابلسر، به‌منظور برنامه‌ریزی در مسیر توازن و تعادل قیمت‌هاست. برای استخراج و طبقه‌بندی داده‌های این پژوهش از نرم‌افزار GIS استفاده شده‌است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر، قطعات زمین مسکونی در محله‌های شهر است. برای تعیین قیمت، 330 قطعه زمین به‌عنوان نمونه مورد برداشت میدانی قرار گرفت. به‌منظور شناسایی نقش عوامل مؤثر بر قیمت زمین از مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شده‌است. نتایج یافته‌ها نشان داد میانگین قیمت زمین در شهر بابلسر 1.337.000 تومان است که میانگین قیمت در سیزده محله کم‌تر و در نُه محله بیشتر از آن است. براساس نتایج به‌دست‌آمده از مدل رگرسیون وزنی، ضریب تعیین محلی (Local R2) در مورد متغیّر وابستۀ قیمت زمین در شهر بابلسر بین 57/0 تا 79/0 است که برازش خوب و با دقت بالایی را نشان می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد، با فاصله از خط ساحلی دریا و حرکت به‌سمت محله‌های جنوبی شهر از ارزش زمین کاسته می‌شود. محله‌های نزدیک به ساحل همچون علی آبادمیر، نخست‌وزیری، پارکینگ کتی‌بن و ولیعصر از دامنۀ قیمت بالاتری برخوردار بوده و محله‌های جنوبی مانند میاندشت، قائمیه، بی‌بی سرروزه و بخش‌هایی از همت‌آباد و یور‌ محله بالا از دامنۀ قیمت پایین‌تری نسبت‌به سایر نواحی برخوردار هستند. از بین عوامل مختلف، دو عاملِ نزدیکی به خط ساحلی و نزدیکی به مرکز شهر از مهم‌ترین عوامل جغرافیایی تأثیر‌گذار در قیمت نهایی زمین در شهر بابلسر هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • dr.amer nikpoor 1
  • morteza reza zadeh 2
  • fatemeh elhaghli tabarnashli 3

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -