نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، تهران، ایران

2 دانشیارگروه مدیریت محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

4 دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

10.22111/gaij.2020.5135

چکیده

مدیریت محیط‌زیست شهری با مسایلی روبرو است که حل بنیادین آنها، نیازمند ارایه یک مدل جامع عملکرد مدیریت می‌باشد. در حوزه عملکرد، معیارهای متعددی جهت ارزیابی عملکرد مدیریت وجود دارد اما این معیارها مدون نگردیده تا بتوان بر مبنای آن درباره عملکرد مدیریت محیط‌زیست شهری قضاوت نمود. از اینرو پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تجزیه و تحلیل ابعاد و معیارهای ارتقا عملکرد مدیریت محیط‌زیست شهر تهران با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری - تفسیری(ISM) ، به مرحله‌ی اجرا درآمده است. این روش جزء روش‌های تجزیه و تحلیل سیستم‌ها می‌باشد که به بررسی تعاملات میان عناصر سیستم می‌پردازد. به منظور خوشه‌بندی معیارها نیز، از روش MICMAC استفاده شده است. تحقیق از حیث هدف، کاربردی و گردآوری داده‌ها، توصیفی - پیمایشی است. از آنجایی که این روش مبتنی بر نظر خبرگان می‌باشد، 10 نفر متخصص در زمینه مدیریت محیط‌زیست شهری، به روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند، انتخاب و بر اساس نظر آنها 8 معیار اصلی و 27 زیرمعیار، شناسایی شده است. نتایج این مدل، معیارها را در 3 سطح «ظرفیت‌سازهای رشد و توسعه »، «فرآیندهای کلیدی » و « خروجی عملکرد » گزارش کرد که معیار «ظرفیت‌سازها» با بیشترین قدرت نفوذ و تاثیرگذاری، جز الویت‌های توجه و معیارهای محرک در ارتقا عملکرد مدیریت محیط‌زیست شهری تهران بشمار می‌روند. مدل ارایه‌ شده قابلیت تعمیم به سایر نقاط شهری، با توجه به پتانسیل‌های موجود آن شهر را، دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a Model to Improvement Performance of the Urban Environmental Management of Tehran Metropolis

نویسندگان [English]

  • Maryam Hashemi 1
  • Akramolmoluk Lahijanian 2
  • mazaher moeinaddini 3
  • Alireza moghaddamnia 4
  • Reza Arjmandi 2

1 PhD student , Department of Environmental Management, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Environmental Management ,Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran

4 Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

The urban environmental management faces challenges that require a fundamental solution to develop a comprehensive model of management performance. In the scope of performance, there are several criteria for evaluating management performance, but these criteria have not been formulated correctly to judge the performance of urban environmental management. Therefore, this research has been carried out with the aim of identifying and analyzing the dimensions and criteria of enhancing the performance of Tehran's environmental management using Interpretive Structural Modeling (ISM) technique. This method is one of the systems analysis methods that surveies the interactions between the elements of the system. MICMAC analysis was used to cluster the criteria. The research is a descriptive survey in terms of applied purpose and data collection, and the data-gathering tool is a questionnaire. Since this method is based on experts opinion, 10 experts in urban environmental management were selected by purposeful non-random sampling method and identified 8 main criteria and 27 sub-criteria according to their opinion. The results of this conceptual model are the design of a desirable and comprehensive model of municipal performance in Tehran, which reported variables in three levels, "Output of performance,"Key improvement processes," Capacity buildings.” Capacity building” criterion, with the most influence and influence, is given priority and incentive measures in promoting the performance of Tehran's urban environmental management. The proposed model has generalized capability to other cities in accordance with the potential of that city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Criteria"
  • "Urban Environmental Management"
  • " Improvement"
  • " Performance"
  • "Interpretive-Structural Modelling"