نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو دکتری جغرافیا برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران

10.22111/gaij.2020.32089.2692

چکیده

چکیده
بازآفرینی شهری، عبارت است از دید جامع و یکپارچه و مجموعه اقداماتی که به حل مسائل شهری بینجامد به طوری که بهبود دائمی در شرایط اقتصادی، کالبدی ، اجتماعی و زیست محیطی بافت دستخوش تغییر را به وجود آورد. این پژوهش به دنبال آن است تا با استفاده از بازآفرینی پایدار شهری سناریوهای پیش روی منطقه 14 شهرداری اصفهان را مورد بررسی قرار دهد. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق مطالعات میدانی و اسنادی گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل متغیرها، از روش تحلیل اثرات متقاطع و نرم افزار سناریو ویزارد استفاده شد. جهت دستیابی به نتایج پژوهش، برای هر کدام از 9 عامل کلیدی مؤثر بر آینده بافت هدف پژوهش ، عدم قطعیت هایی تعیین گردید. که با تشکیل ماتریس اثرات متقابل 27*27، در مجموع5 سناریو قوی، 13 سناریو باورکردنی و 911 سناریو ضعیف بدست آمد. نتایج در این پژوهش نشان می دهد که 5 سناریو با احتمال وقوع بسیار بالا در شرایط پیشروی آینده بافت ناکارآمد منطقه 14می باشد که از میان آن ها دو سناریو شرایط مطلوب و امیدوار کننده و سه سناریو شرایط بحرانی را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sustainable Urban Rgeneration Based on Scenario (Case Study: District 14 of Isfahan Municipality)

نویسنده [English]

  • Elham Izadfar

PhD student in urban planning geography Kharazmi University Tehran

چکیده [English]

Urban regeneration is a comprehensive vision and set of measures to address urban issues that will bring about a permanent improvement in the economic, physical, social and environmental conditions of the context. This study seeks to investigate the scenarios facing Isfahan 14 Municipality using Sustainable Urban Recreation. The research is applied in terms of purpose and descriptive-analytic in nature. The required information is gathered through field and documentary studies. Cross-effects analysis and wizard scenario software were used to analyze the variables. To obtain the results of the research, uncertainties were determined for each of the nine key factors affecting the future of the target tissue. That resulted in the formation of 27 * 27 interaction matrices, with a total of 5 strong scenarios, 13 unbelievable scenarios and 911 weak scenarios. The results of this study show that 5 scenarios with high probability of future developmental conditions are inefficient tissue of region 14, of which two scenarios show favorable and promising conditions and three scenarios critical situations.”

کلیدواژه‌ها [English]

  • future study
  • Sustainable Urban Regeneration
  • Scenario
  • Inefficient Texture of Area 14 of Isfahan Municipality