نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد، شهر یزد، ایران.

2 دانشگاه یزد

10.22111/gaij.2020.32014.2687

چکیده

چکیده
توسعه سریع شهرنشینی در نتیجه انقلاب صنعتی و پیشرفت‌های تکنولوژیکی، تاثیرات قابل توجهی بر بافت‌های شهری برجای گذاشته و موجب برهم خوردن تعادل‌های اجتماعی و محیطی و در نتیجه پدیدار شدن بافت های ناکارآمد شهری گشته است. رویکرد بازآفرینی پایدار شهری با سیاست یکپارچه، جامع نگر و عملیاتی با ایجاد تغییرات مثبت و پایدار باعث بهبود و ارتقا کیفی بافت های ناکارآمد شهری با اهداف یکپارچه کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می شود. رویکرد آینده پژوهی جهت رسیدن به توسعه پایدار و مواجه با مشکلات آینده شهرها است. این رویکرد، به عنوان شیوه و روش شناختی با در نظر گرفتن وضعیت گذشته و حال چشم انداز آینده را برای ما روشن می کند. هدف این مقاله، شناسایی عوامل کلیدی موثر بر بر بازآفرینی پایدار ناکارآمد شهر یزد در افق 1414 می باشد.
بر این مبنا روش این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش، ترکیبی از روش‌های اسنادی و پیمایشی و از نظر ماهیت، بر اساس روش‌های جدید آینده‌پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است. جهت تجزیه و تحلیل متغیرها، با به‌ کارگیری ترکیبی از مدل‌های کمی و کیفی همچون تحلیل ساختاری میک مک و روش دلفی انجام گرفته است. یافته ها نشان داد عوامل کلیدی موثر بر آینده بازآفرینی شهر یزد در افق 1414 شامل« تحریم های بین المللی»، «نهادهای اجتماعی و مدنی» ، «تورم» ، « نهادهای موازی در اغلب بخش های حاکمیتی » ، «تمرکز ادارات و مراکز دولتی در پایتخت»، «عملکرد دستگاه های نظارتی و بازرسی»، «سرمایه گذاری داخلی و خارجی »، «فناوری های نوین»، «بحران نظام اداری» و« بحران مالی» می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Of The Key Factors Influencing On Sustainable Urban Regeneration Based on Future Study Approach (Case Study: The Inefficient Tissues Of Yazd Urban)

نویسندگان [English]

  • Najmeh izadfar 1
  • mohammad reza rezaei 2

1 Department of Geography, Faculty of Humanities and Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran.

2 yazd

چکیده [English]

Abstract
The rapid development of urbanization because of the industrial revolution and technological advances has had a significant impact on urban contexts, disrupting social and environmental equilibrium resulting in the emergence of inefficient urban contexts. Sustainable urban regeneration approach with integrated, holistic and operational policy by making positive and lasting changes will improve and enhance the quality of inefficient urban contexts with integrated physical, social, economic and environmental goals. The forward-looking approach is to achieve sustainable development and address the future problems of cities. This approach, as a methodological approach, gives us a perspective on the past and present, taking into account the future. The purpose of this article is to identify the key factors affecting the inefficient sustainable recreation of Yazd in the 1414 horizon.
Accordingly, the methodology of this study, In terms of purpose and method is a combination of documentary and survey methods and in terms of nature, based on new futures research, analytical and exploratory methods. To analyze the variables, a combination of quantitative and qualitative models such as Structural Analysis of Mac and Delphi method has used. The findings indicated that key factors influencing the future of Yazd city recreation in the 1414 horizon include "international sanctions", "social and civil institutions", "inflation", "parallel institutions in most sectors of government", "centralization of government offices and centers". In the capital, there are "oversight functions", "foreign and domestic investment", "new technologies", "administrative crisis" and "financial crisis."

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Key Effective Factors
  • Sustainable Regeneration
  • future study
  • the Inefficient Textures of Yazd Urban