نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

10.22111/gaij.2020.31251.2666

چکیده

جهان در حال تغییرات عمده اقتصادی و اجتماعی است.به نظر می‌رسد ما به سمت برهه ای از زمان پیش می‌رویم که خلاقیت محرک رشد اقتصاد ملی ، منطقه ای و شهری است. و از آنجایی که شهرها امروزه زیستگاه اصلی طبقه خلاق هستند، بنابراین همواره رقابت اصلی شهرها بر سر پرورش، حفظ و جذب طبقه خلاق و سرمایه انسانی خواهد بود. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش نیز تعیین مهم ترین شاخص-ها و رتبه‌بندی شهرستان‌های استان لرستان از نظر میزان برخورداری از شاخص‌های خلاقیت است. این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی تحلیلی می باشد و جمع‌آوری داده‌ها به صورت مرور اسنادی بوده است. در این پژوهش پس از حل مدل DANP وزن هریک از شاخص‌های سی و چهارگانه خلاقیت به دست آمد. در ادامه از مدل VIKORبرای رتبه بندی شهرستان‌ها بر اساس ضریب خلاقیت (Q) استفاده شد. در این راستا، نتایج تکنیک VIKOR نشان داد که شهرستان خرم آباد به عنوان مرکز استان با ضریب (0) در رتبۀ اول و شهرستان‌های بروجرد (2214/0) الیگودرز (4966/0) ازنا (6802/0) سلسله (6803/0) دورود (7075/0) پلدختر (7586/0) کوهدشت (8639/0) دلفان (9244/0) به ترتیب در رتبه‌های بعدی از لحاظ برخورداری از شاخص‌های خلاقیت قرار دارند. یافته‌های حاصل از تکنیک DANP نشان داد از میان شاخص های 34 گانه شهر خلاق از نظر میزان اهمیت در تحقق مفهوم خلاقیت در شهرستان‌های استان لرستان شاخص درصد متخصصان (0434/0) به عنوان تأثیرگذارترین عامل و هم چنین شاخص تعداد صندلی سینما (0202/0) به عنوان کم اثرگذارترین شاخص شناخته شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measurement and Analysis of indicators of Creativity in the Settlement System of Lorestan Province.

نویسندگان [English]

  • keramat alah zayari 1
  • mohammad beiranvand 2
  • Ahmad hatami 2

1 tehran uni

2 tehran uni

چکیده [English]

Today's cities are a place for creativity, and in the 21st century, the main competition of cities will be to cultivate, preserve and attract the creative class and human capital. The purpose of this study was to determine the most important indicators and rankings of Lorestan province townships in terms of the level of creativity indicators. This research is descriptive-analytical in nature and data collection has been desk review. In this research, after solving the DANP model, the weight of each of the thirty-four indicators of creativity was obtained. In the following the the VIKOR model was used to rank cities based on creativity factor(Q). In this regard, the results of the VIKOR technique showed that Khorramabad township as the provincial capital with factor (0) in the first and Boroujerd (0.2214) townships , Aligudarz (0.4966), Azna (0.6802) Selsele (0.6803) Doroud (0.7075) Poldokhtar (0.7586) kohdasht(0.8639) Delfan (0.9244) are ranked next in terms of creativity indicators. The findings of the DANP technique showed that among the 34 indicators of the creative city in terms of importance in the realization of the concept of creativity in Lorestan province townships , the percentage of specialists indicator (0.0434) as the most influential factor, as well as the indicator of the number of seats in the cinema (0.0202) was recognized as the least effective indicator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • creativity
  • creative city indicators
  • geography of creativity
  • Lorestan province townships