نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

10.22111/gaij.2020.30022.2635

چکیده

امروزه به دلیل افزایش رفت و آمد در مکان های روستایی برای زندگی و گذراندن اوقات فراغت به ویژه در فصل بهار و تابستان باعث وجود حجم انبوهی از زباله های پراکنده در روستاها شده و از طرفی منجر به بحران جدی و جدیدی در سکونتگاه های روستایی گردیده است. این مسئله ضرورت حفظ محیط زیست را در روستا از طریق مدیریت پسماند دو چندان می کند. لذا هدف پژوهش، یافتن راهکارهایی برای افزایش مشارکت مردم روستا در فرآیند مدیریت پسماند در بخش نیمبلوک، شهرستان قائن می باشد. پژوهش حاضر برای رسیدن به هدف ذکر شده از روش شناسی بر مبنای ماهیت روش، توصیفی – تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی از طریق شیوه مطالعه کتابخانه ای – اسنادی و پیمایشی برای پاسخ گویی به سولات پژوهش در منطقه روستایی بخش نیمبلوک پرداخته شد. در این تحقیق روستاهای که بیشتر از 70 خانوار هستند به عنوان روستاهای نمونه تحقیق انتخاب شده اند. حجم جامعه برابر با 2555 خانوار می باشد که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 160 با میزان خطای 0.075صدم محاسبه شد. داده ها و اطلاعات پژوهش با کمک پرسشنامه گردآوری شدند و برای تحلیل آن ها از نرم افزار smart pls2 و spss، و برای اولویت بندی روستاها از نظر میزان مشارکت شان در مدیریت پسماند از مدل VIKOR استفاده شد. نتایج یافته های پژوهش به دست آمده در این رابطه نشان داد که با توجه به سطح معناداری کمتر از 0.05 و اینکه کران های بالا و پایین تمام مولفه ها مثبت بوده، بنابراین تفاوت آماری معناداری بالاتر از حد متوسط مورد تایید است. بنابراین فرض تایید H1 می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Villagers Participation in the Process of Rural Waste Management (Case Study: Nimbluk District of Ghayenat County)

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Anabestani
  • Atefeh Jomeiee

Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

today, due to the indiscriminate increase in population in villages on one hand and as much as it has resulted in a serious crisis in rural settlements on the other hand. This makes the necessity of preserving the environment in the village through waste management. the aim of this study is finding solutions to increase the participation of village people in the waste management process in the Nimbolook district, Qaen county. the present study is based on the nature of method, descriptive and analytical in terms of the nature of method, descriptive - analytic and in terms of the practical purpose through the method of library - documentary and survey to respond to this research in the rural area of Nimbolook district. in this study, villages that are more than 70 households were selected as sample villages of research. the volume of population is equal to 2555 households, based on the cochran formula the sample size of 160 was calculated by 0.075. data and research data were collected with the help of questionnaire and spss and spss for their analysis were used for analyzing the villages in terms of their contribution to waste management from the VIKOR model the results of the research findings showed that according to the significance level less than 0.05 and That of all components were positive, so statistically significant difference is confirmed. Therefore, H1 is assumed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • People participation
  • villager's participation
  • rural waste
  • Waste Management
  • Nimbolook District