آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

  • چام چام، جیران [1] دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی رازی

  • چراغی، مهدی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران

  • چهارراهی، مسعود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

N