دوره و شماره: دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 1-242 
7. تحلیلی بر ارزیابی کیفیت پایداری اجتماعی در نواحی دو و سه شهر سبزوار

صفحه 47-70

دکتر سید هادی حسینی؛ کاظم علی آبادی؛ دکتر علیرضا حمیدیان


8. بررسی تغییرات الگوهای خود همبستگی فضایی درون دهه‌‌ای بارش ایران طی نیم قرن اخیر

صفحه 71-88

دکتر بهلول علیجانی؛ مهدی دوستکامیان؛ سعیده اشرفی؛ فهیمه شاکری