دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 1-256 
9. بررسی نقش گردشگری در توسعۀ شهری کرمانشاه

صفحه 85-100

دکتر احمد پوراحمد؛ فرانک بهدوست؛ دکتر رحمت ا... فروهودی


10. بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت گردشگران مورد شناسی: گنبد سلطانیه

صفحه 101-116

دکتر حسین پناهی؛ دکتر داوود بهبودی؛ حمید ذوالقدر؛ علی ذوالقدر


12. ارزیابی مخروطه‌افکنههای شمال شرق ریوند به عنوان منابع بالقوه سنگدانه و ارتباط آن‌ها با فرایندهای ژئومورفولوژی

صفحه 137-154

دکتر شهرام بهرامی؛ دکتر سید محمود فاطمی عقدا؛ کاظم بهرامی؛ محمد معتمدی راد؛ سیما پور هاشمی


15. تحلیل کاربری سرزمین در بخش مرکزی گیلان با رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین

صفحه 197-214

دکتر احمد نوحه گر؛ دکتر بهمن جباریان امیری؛ روشنک افراخته


16. بررسی میزان مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند خانگی مورد شناسی: شهر مشهد

صفحه 215-232

دکتر علیرضا خواجه شاهکوهی؛ دکتر غلامرضا خوش فر؛ اعظم نگاری


17. ارزیابی عوامل مؤثر بر تحقق شهرهای الکترونیک مورد شناسی: شهر ارومیه

صفحه 233-256

جبار علیزاده اصل؛ دکتر اصغر ضرابی؛ دکتر مسعود تقوایی