دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 1-248 
3. جدایی‌گزینی اجتماعی شهر کامیاران؛ تحلیلی بر شاخص‌های ناهمسانی و انزواگرایی فضایی

صفحه 1-18

حسن جواهری؛ دکتر حسین حاتمی نژاد؛ دکتر کرامت اله زیاری؛ دکتر احمد پوراحمد


13. تعیین ظرفیت برد گردشگری ساحلی جزیره کیش

صفحه 181-200

دکتر سید رضا حسین‌زاده؛ آذر عرفانیان