دوره و شماره: دوره 6، شماره 18، بهار 1395، صفحه 1-244 
7. ارزیابی توان منطقۀ حفاظت شده قرخود برای گردشگری گسترده و متمرکز

صفحه 53-68

مجتبی قدیمی؛ دکتر منصوره ملکیان؛ دکتر علیرضا سفیانیان


15. تحلیلی بر رشد سریع شهرنشینی و کیفیت زندگی درکلانشهر اهواز

صفحه 187-214

دکتر ناهید سجادیان؛ دکتر مرتضی نعمتی؛ صفیه دامن باغ؛ علی شجاعیان