دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 1-214 

شناسنامه علمی شماره

1. جلد فصلنامه

صفحه 0-0


7. ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان ارومیه جهت توسعۀ شهری با استفاده از ANP و GIS

صفحه 47-62

دکترحسین نظم‌فر؛ دکترمیرنجف موسوی؛ احمد آفتاب؛ علی عشقی


16. تحلیل کارکردهای خانه‌های نوساز روستایی مورد شناسی: روستای پل بابا‌حسین

صفحه 187-202

جیران چام چام؛ دکتر علی اصغر میرک زاده؛ دکتر عباس مهروان


شناسنامه علمی شماره

18. نمایه مقالات سال 1395

صفحه 215-220