دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 1-262 
1. تحلیل وضعیت شکل‌گیری شهر نوآور در شهر مشهد با تأکید بر افق 1404

صفحه 1-18

دکتر عطا غفاری‌‌‌گیلانده؛ دکتر امیدعلی خوارزمی؛ دکتر محمدحسن یزدانی؛ دکتر سمیه روشن‌رودی


2. بررسی و تحلیلی بر ‌‌شاخص‌های محیطی اثرگذار بر سلامت زیست شهری در کلانشهر قم

صفحه 19-38

دکتر کرامت اله زیاری؛ دکتر احمد پوراحمد؛ دکتر حسین حاتمی نژاد؛ علی مهدی


مقاله پژوهشی

3. تعیین ظرفیتِ تحمل و ردپای اکولوژیکی در مقصدهای طبیعت‌گردی (مورد شناسی: دریاچة زریوار)

صفحه 39-56

دکتر محمود ضیایی؛ دکتر اسماعیل قادری؛ ساسان احمدی