فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای (GAIJ) - واژه نامه اختصاصی