فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای (GAIJ) - پایگاه‌هایی که نشریه در آن‌ها نمایه شده است