290. شناسایی و طراحی یک الگوی بهینۀ مکانیابی با تأکید بر تلفیق روش‎های داده‌‌مبنا و دانش‎مبنا در سطح تصمیم‎گیری با GIS )با تأکید بر پهنه‎بندی اقتصادی شهر تهران(

غدیر عشورنژاد؛ دکتر علی درویشی بلورانی؛ دکتر نجمه نیسانی سامانی؛ محسن جعفری؛ رضا آقاطاهر؛ محمد فلاح ززولی

دوره 6، شماره 18، بهار 1395، صفحه 97-118

10.22111/gaij.2016.2371

297. تبیین نابرابری‌های آموزشی و ارائۀ مدل توسعۀ آموزشی به منظور آمایش و نیل به عدالت آموزشی مورد شناسی: مناطق آموزشی استان آذربایجان غربی

مریم سامری؛ دکتر محمد حسنی؛ دکتر میر محمد سیدعباس زاده؛ دکتر میرنجف موسوی

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 105-122

10.22111/gaij.2015.1916