تعداد مقالات: 437
26. تفاوت‌‌‌‌های حافظه و هویت مکانی آلمان و ایران

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 1-18

10.22111/gaij.2019.4526

محمدحسین رامشت؛ باربارا اسپولز؛ فاطمه نعمت‌‌اللهی


29. ارزیابی ردپای کربن ناشی از خودروهای شخصی در سفرهای بین شهری (مورد شناسی: مازندران مرکزی)

دوره 9، شماره 33، زمستان 1398، صفحه 1-22

10.22111/gaij.2019.5075

صدیقه لطفی؛ مجتبی شهابی شهمیری؛ فرزانه ابراهیم پور


31. تبیین مدیریت نسل نخست شهرهای جدید ایران با رویکرد حکمروایی خوب شهری از‌منظر تقسیمات کشوری

دوره 10، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 1-26

10.22111/gaij.2020.5342

محمد (نگهبان) مروی؛ ناصر اقبالی؛ حسین حاتمی نژاد


32. فهرست مطالب

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2012.693


33. فهرست مطالب

دوره 2، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2012.870


34. فهرست مطالب

دوره 2، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2012.881


35. فهرست مطالب

دوره 3، شماره 6، بهار 1392، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2013.1072


36. فهرست مطالب

دوره 3، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2013.1083


37. فهرست مطالب

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2013.1281


38. فهرست مطالب

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2014.1383


39. فهرست مطالب

دوره 4، شماره 10، بهار 1393، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2014.1473


40. فهرست مطالب

دوره 4، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2014.1537


41. فهرست مطالب

دوره 4، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2014.1662


42. فهرست مطالب

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2014.1767


43. فهرست مطالب

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2015.1900


44. فهرست مطالب

دوره 5، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2015.2067


45. فهرست مطالب

دوره 5، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2015.2158


46. فهرست مطالب

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2016.2282


47. فهرست مطالب

دوره 6، شماره 18، بهار 1395، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2016.2402


48. فهرست مطالب

دوره 6، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2016.2625


49. فهرست مطالب

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2016.2762


50. فهرست مطالب

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2016.2828