243. بررسی تأثیر احداث سدهای بزرگ مخزنی بر توسعۀ‌ فعالیت‌های کشاورزی در مناطق نیمه‌خشک ایران (مورد شناسی: سد سلمان فارسی در استان فارس)

دکتر محمود فال‌سلیمان؛ سیده سعیده حسینی؛ دکتر مرتضی اسماعیل‌نژاد

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 131-146

10.22111/gaij.2018.4203

248. تحلیل و ارزیابی پارامترهای ژئومورفولوژیکی تأثیرگذار بر جهات توسعۀ فیزیکی شهر بجنورد با استفاده از روش‌‌‌هایANP وAHP و الگوریتم‌‌های فازی

محمد سلمانی‌مقدم؛ محمد‌علی زنگنه‌اسدی؛ ابراهیم تقوی‌مقدم؛ زهرا پوریان

دوره 10، شماره 34، بهار 1399، صفحه 147-170

10.22111/gaij.2020.5334