125. تدوین حوزه های راهبردی توسعه مقاصد گردشگری با استفاده از تطبیق تئوریک و کاربردی مدل های چرخه حیات مقصد و شاخص رنجش داکسی مورد شناسی: مصر، فرحزاد، محمد آباد کوره گز؛ ابوزیدآباد، بند ریگ و عشین، ریگ جن، جندق

دکتر محمود ضیایی؛ محمود حسن پور

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 15-28

10.22111/gaij.2014.1386