162. مدلسازی مکان بهینۀ استقرار پانل‎های خورشیدی در پشت‎بام ساختمان‎ها با استفاده از GIS‎؛ مطالعه موردی حد واسط خیابان وصال تا خیابان قدس شهر تهران

غدیر عشورنژاد؛ هادی پاک‎ طینت؛ دکتر علی درویشی بلورانی

دوره 4، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 33-50

10.22111/gaij.2014.1666

171. مکان‌‌‌یابی سیستم‌های سلول ماند بیولوژیکی در مدیریت رواناب‌‌های شهری با استفاده از منطق فازی و تحلیل سلسله‌مراتبی مورد شناسی: منطقة یک شهرداری تهران

مهدیه سعادت فومنی؛ دکتر بهرام ملک‌محمدی؛ دکتر اسماعیل صالحی

دوره 7، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 39-56

10.22111/gaij.2017.3375