نویسنده = ������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی سطح مطلوبیت توزیع مکانی ایستگاه‌های اتوبوس در محیط GIS (مورد شناسی: شهر مراغه)

دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 73-102

10.22111/gaij.2020.5715

حسن محمودزاده؛ زهرا فرج‌نژاد؛ مهدی هریسچیان