نویسنده = ���������������������������������� ��������������������