نویسنده = ���������������������������������� ��������������������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین جامعه‌‌شناختی سرمایۀ فرهنگی بر سازگاری اجتماعی (مورد شناسی: ساکنان مجتمع‌‌های مسکونی شهر اصفهان)

دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 143-164

10.22111/gaij.2020.5827

محمد‌‌رضا نظارتی‌‌‌‌زاده؛ رضا اسماعیلی؛ اصغر محمدی‌‌