نویسنده = ������������������������ ��������������������