نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر رشد سریع شهرنشینی و کیفیت زندگی درکلانشهر اهواز

دوره 6، شماره 18، بهار 1395، صفحه 187-214

10.22111/gaij.2016.2376

دکتر ناهید سجادیان؛ دکتر مرتضی نعمتی؛ صفیه دامن باغ؛ علی شجاعیان