نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. مدلسازی توسعه شهری و تحلیل اثر همسایگی با استفاده از تلفیق مدل اتوماسیون سلولی و روش Majority OWA

دوره 6، شماره 18، بهار 1395، صفحه 25-36

10.22111/gaij.2016.2366

میثم آقامحمدی؛ دکتر محمد طالعی؛ دکتر محمد کریمی؛ قاسم جوادی


2. توسعۀ مدل ارزیابی اثرات اختلاط کاربری های شهری بر پایۀ شاخص ها و تحلیل های مکانی

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 69-84

10.22111/gaij.2013.1287

قاسم جوادی؛ دکتر محمد طالعی؛ دکتر محمد کریمی