نویسنده = ������������������ ����������
ارزیابی توان اکولوژیک شهر گرگان به‌منظور تعیین نقاط بالقوۀ توسعۀ شهری

دوره 8، شماره 27، تیر 1397، صفحه 205-224

10.22111/gaij.2018.4098

دکتر صالح آرخی؛ دکتر علی‌اکبر نجفی‌‌کانی؛ طاهره بابائیان


بررسی میزان رضایت حاشیه نشینان از عملکرد مدیریت شهری و نقش آنان در توسعه فضایی و کالبدی حاشیه شهر بابل

دوره 4، شماره 12، مهر 1393، صفحه 13-32

10.22111/gaij.2014.1665

دکتر علی اکبر نجفی کانی؛ دکتر جعفر میرکتولی؛ طاهره بابائیان