نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. معرفی ژئومورفولوژی کارستی سنگ های کربناته منطقۀ آهنگران (شمال شرق بیرجند)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 115-130

10.22111/gaij.2013.1290

مهدی میرعلایی موردی؛ دکتر غلامرضا میراب شبستری؛ بهروز اعتباری؛ دکتر محمود رضا هیهات