نویسنده = ���������� ������ ���������� ��������
شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری منطقه‌‌ای در ایران

دوره 11، شماره 41، دی 1400، صفحه 25-50

10.22111/gaij.2021.6573

رسول عباسی تقی دیزج؛ اصغر پاشازاده