نویسنده = �������������� �������� ��������
ارزیابی ریسک گزینه‌های تأمین آب مشهد و تعیین اولویت آنها

دوره 7، شماره 22، فروردین 1396، صفحه 191-206

10.22111/gaij.2017.3059

احمد قندهاری؛ دکتر کامران داوری؛ دکتر بیژن قهرمان