نویسنده = ���������� ������������ ����������
واکاوی توسعۀ فضایی روستاهای نواحی کوهستانی و جلگه‌‌ای (نمونه موردی: روستاهای بخش بندپی شرقی شهرستان بابل)

دوره 12، شماره 42، فروردین 1401، صفحه 49-72

10.22111/gaij.2022.6981

بهروز محمدی یگانه؛ منیژه احمدی؛ علی‌‌اکبر نجفی‌‌کانی؛ کبری نجفی