نویسنده = �������� ���������������� ������ ����������
نگرشی تحلیلی به‌منظور شناسایی متغیرهای استراتژیک مؤثر بر تولید فقر در استان سمنان

دوره 12، شماره 43، تیر 1401

10.22111/gaij.2022.41654.3000

سید مجتبی قاضی میرسعید؛ عیسی دادرسی سیسی؛ فاطمه زرعی