نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات الگوهای خود همبستگی فضایی درون دهه‌‌ای بارش ایران طی نیم قرن اخیر

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 71-88

10.22111/gaij.2015.1914

دکتر بهلول علیجانی؛ مهدی دوستکامیان؛ سعیده اشرفی؛ فهیمه شاکری