نویسنده = ������������ �������� ��������
ارائه سناریوهای مدیریت یکپارچه پسماند شهر مشهد

دوره 12، شماره 43، تیر 1401

10.22111/gaij.2022.38404.2913

رضا داوری؛ محمد رحیم رهنما؛ محمد اجزاء شکوهی