نویسنده = ������������������ ����������
نیازسنجی پارکینگ‌های عمومی در مناطق شهری با استفاده از مدل‌های ریاضی و آماری مورد شناسی: شهر کرمان

دوره 5، شماره 14، فروردین 1394، صفحه 123-138

10.22111/gaij.2015.1917

دکتر حسین غضنفر پور؛ مرضیه آقاعلیخانی؛ حمیده افشارمنش؛ آیلا قلی زاده