نویسنده = �������� ���������� ����������
تحلیل عوامل جغرافیایی مؤثر بر معیشت خانوار در سکونتگاه‌های روستایی مورد شناسی: شهرستان قصرقند

دوره 6، شماره 18، فروردین 1395، صفحه 85-96

10.22111/gaij.2016.2370

دکتر فرامرز بریمانی؛ هادی راستی؛ اسلام رئیسی؛ مسعود محمد زاده